Informácie pre dotknutú osobu

V súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov vás spoločnosť Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o. (ďalej len „PVM“) informuje, že osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) poskytnuté spoločnosti PVM sa budú zhromažďovať a spracovávať pod kontrolou spoločnosti PVM v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

A. ÚČELY A ZÁKONNOSŤ SPRACOVANIA

Spracovanie osobných údajov je potrebné na spravovanie vzťahu medzi vami a spoločnosťou PVM. V záujme správneho riadenia tohto vzťahu bude spoločnosť PVM spracúvať osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať aj osobitné kategórie osobných údajov, ako napríklad údaje týkajúce sa zdravia, rasového alebo etnického pôvodu, členstva v odboroch alebo náboženského presvedčenia.

Spracovanie osobných údajov môže prebiehať elektronicky a manuálne na základe logických kritérií, ktoré sú zlučiteľné s účelmi zhromaždenia osobných údajov a použiteľné na tieto účely, pričom vždy bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

B. ROZSAH KOMUNIKÁCIE A ŠÍRENIE ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracúvať jedine pracovníci oprávnení spoločnosťou PVM alebo externé firmy (vrátane akejkoľvek inej spoločnosti zo skupiny PVM), inštitúcie alebo odborníci, ktorí ako sprostredkovatelia údajov vykonávajú konkrétne spracovateľské služby alebo činnosti doplnkovo k uvedeným účelom.

Osobné údaje nebudú nijakým spôsobom šírené.

C. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

V záujme spravovania nášho vzťahu môže byť potrebné previesť niektoré osobné údaje do tretích krajín, kde majú sídla ďalšie spoločnosti skupiny Perfetti Van Melle alebo partneri spoločnosti PVM.

D. DOBA UCHOVÁVANIA

Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti vzťahu. Po uplynutí tejto doby budú uchovávané len tak dlho, ako to bude potrebné na zabezpečenie súladu s právnym predpisom, na základe ktorého je spoločnosť PVM povinná uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu.

E. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Spoločnosť PVM informuje, že máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie, právo požiadať o obmedzenie spracovávania alebo namietať proti spracovávaniu, ako aj právo na prenos údajov alebo právo odvolať svoj súhlas, a to podaním písomného oznámenia spoločnosti na adresu Gorkého 3, 811 01 Bratislava alebo poslaním e-mailu na adresu pvmdpo@it.pvmgrp.comadresovaného do rúk zodpovednej osoby.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.