Pravidlá

„SÚŤAŽ O 100 DARČEKOV"
„Vyhrajte 1 zo 100 balíčkov Mentos žuvačiek pre Vás a Vašich priateľov."

1. USPORIADATEĽ a zároveň ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., so sídlom Tomíčkova 2287/9, 148 00, Praha 4, IČO: 63666570 (ďalej len „Usporiadateľ").

2. NÁZOV súťaže:

„SÚŤAŽ O 100 DARČEKOV" (ďalej len „Súťaž").

3. DOBA TRVANIA:

Od 10. 2. 2019 do 15. 3. 2019 do 23:59 vrátane.

4. MIESTO A ČAS KONANIA:

Súťaž prebieha na Instagrame @mentos_czsk.

5. PODMIENKY ÚČASTI:

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 15rokov (ďalej len „Účastník" alebo „Súťažiaci"), ktorá sa v dobe trvania Súťaže aktívne zapojí svojím fotografickým príspevkom do Súťaže značky Mentos na profile @mentos_czsk na sociálnej sieti Instagram https://www.instagram.com/mentos_czsk/. Výhercom sa môže stať iba Účastník s doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.
Účastník súťaže musí mať na sociálnej sieti Instagram vytvorený svoj vlastný osobný užívateľský účet (ďalej len ako „Účet") a tento Účet musí byť verejne dostupný.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora, ani osoby im blízke v zmysle § 116 - 117 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník").

Účastník súhlasí so všetkými podmienkami súťaže a so spracovaním osobných údajov značkou Mentos za účelom spätného kontaktovania.

6. VSTUP DO SÚŤAŽE:

Pre zaradenie do Súťaže je potrebné riadiť sa bodmi nižšie:
1) Vyfoťte fotku, ako si dokážete užiť deň so žuvačkami Mentos
2) Pridajte fotku na svoj Instagram s hashtagom #mentosfreshmoment
3) Sledujte profil @mentos_czsk

7. VÝHRY A URČENIE VÝHERCOV:

Hlavná výhra:
100 x balíček Mentos žuvačiek na 6 mesiacov. 1 balíček v hodnote 44 € (balíčky nie sú identické a môžu sa líšiť v rámci príchutí a jednotlivých produktov).
Usporiadateľ po ukončení Súťaže vyberie 100 najoriginálnejších fotiek, ktoré spĺňajú pravidlá Súťaže. Výhercovia Súťaže budú následne označení pod vyhlasovacím príspevkom, ktorý bude zverejnený na Instagrame, a to najneskôr do 5 dní od ukončenia Súťaže. Najneskôr teda 20. 3. 2019.
Výhercovia budú vyzvaní na zaslanie korešpondenčnej adresy prostredníctvom e-mailovej adresy alebo prostredníctvom formulára (bude spresnené súčasne s vyhlásením víťazov). Na základe pravdivo poskytnutých informácií bude výhra odoslaná poštou najneskôr do 30 dní od poskytnutia informácie o korešpondenčnej adrese. Pokiaľ výherca nezašle informácie o korešpondenčnej adrese do 5 dní od vyzvania, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. Výhra prepadá v prospech Usporiadateľa aj v prípade, že sa vráti ako nedoručená. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani nie sú súdne vymáhateľné.
Výhra v Súťaži sa nebude realizovať v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry.
Každý Súťažiaci môže vyhrať iba raz, s jedným svojím súťažným príspevkom a iba jednu výhru.
Výhercom sa môže stať iba Účastník, ktorého doručovacia adresa je na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.

8. VÝHRY A ICH DORUČENIE:

Výhry budú výhercom posielané poštou alebo iným zmluvným partnerom najneskôr do 1 mesiaca od potvrdenia výhry. Výhry rozosiela priamo Usporiadateľ súťaže, Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, OSOBNOSTNÉ PRÁVA

V súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov vás spoločnosť Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o. (ďalej len „PVM“) informuje, že osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) poskytnuté spoločnosti PVM sa budú zhromažďovať a spracovávať pod kontrolou spoločnosti PVM v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

a. Účely a zákonnosť spracovania

Spracovanie osobných údajov je potrebné na spravovanie vzťahu medzi vami a spoločnosťou PVM. V záujme správneho riadenia tohto vzťahu bude spoločnosť PVM spracúvať osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať aj osobitné kategórie osobných údajov, ako napríklad údaje týkajúce sa zdravia, rasového alebo etnického pôvodu, členstva v odboroch alebo náboženského presvedčenia.

Spracovanie osobných údajov môže prebiehať elektronicky a manuálne na základe logických kritérií, ktoré sú zlučiteľné s účelmi zhromaždenia osobných údajov a použiteľné na tieto účely, pričom vždy bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

b. Rozsah komunikácie a šírenie údajov

Osobné údaje budú spracúvať jedine pracovníci oprávnení spoločnosťou PVM alebo externé firmy (vrátane akejkoľvek inej spoločnosti zo skupiny PVM), inštitúcie alebo odborníci, ktorí ako sprostredkovatelia údajov vykonávajú konkrétne spracovateľské služby alebo činnosti doplnkovo k uvedeným účelom.

Osobné údaje nebudú nijakým spôsobom šírené.

c. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

V záujme spravovania nášho vzťahu môže byť potrebné previesť niektoré osobné údaje do tretích krajín, kde majú sídla ďalšie spoločnosti skupiny Perfetti Van Melle alebo partneri spoločnosti PVM.

d. Doba uchovávania

Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti vzťahu. Po uplynutí tejto doby budú uchovávané len tak dlho, ako to bude potrebné na zabezpečenie súladu s právnym predpisom, na základe ktorého je spoločnosť PVM povinná uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu.

e. Práva dotknutej osoby

Spoločnosť PVM informuje, že máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie, právo požiadať o obmedzenie spracovávania alebo namietať proti spracovávaniu, ako aj právo na prenos údajov alebo právo odvolať svoj súhlas, a to podaním písomného oznámenia spoločnosti na adresu Gorkého 3, 811 01 Bratislava alebo poslaním e-mailu na adresu pvmdpo@it.pvmgrp.comadresovaného do rúk zodpovednej osoby.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

10. SÚŤAŽNÉ PRÍSPEVKY

V rámci tejto Súťaže si Usporiadateľ a Organizátor vyhradzujú právo vylúčiť zo Súťaže a odstrániť prípadné príspevky podliehajúce jednej či viac z nasledujúcich podmienok:
- príspevok obsahuje nevhodné obrazové alebo slovné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi;
- príspevok obsahuje obrazové alebo slovné vyjadrenia, ktoré môžu porušovať práva duševného vlastníctva súvisiace s právom autorským alebo priemyslové práva iných osôb alebo ktoré môžu viesť k nekalému súťažnému konaniu;
- príspevok by mohol poškodiť dobré meno Usporiadateľa alebo Organizátora;
- príspevok má obsah, ktorý by mohol byť vnímaný ako propagácia výrobkov, služieb či podniku inej osoby;
- obsah príspevku neodpovedá tematickému zadaniu Súťaže;
- obsah príspevku inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.
Súťažiaci zapojením do Súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že ním vložený súťažný príspevok/autorské dielo – fotografia, je jeho dielom, t.j. nejde o zneužitie akýchkoľvek autorských diel, a/alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto Súťaže a podľa týchto pravidiel.
Súťažiaci sa zaväzuje, že použitím súťažného príspevku nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv osôb, ktorých sa súťažný príspevok týka.
Vložením súťažného príspevku Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi a Organizátorovi súhlas s úpravami a použitím diela alebo jeho časti v zmysle autorského zákona 185/2015 Z. z. v platnom znení, pre marketingové účely a propagáciu značky Mentos. Za prípadné ďalšie použitie príspevku Súťažiacemu neprináleží žiadna odmena.
Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za prípadné technické či iné problémy, ktoré by mohli viesť k nemožnosti sa Súťaže zúčastniť (výpadok internetového pripojenia alebo wi-fi pripojenia, obmedzenie prístupu na instagramový účet, apod.).

11. OSTATNÉ:

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu jej trvania alebo Súťaž zrušiť, a to bez náhrady. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu konania Súťaže nepretržite k dispozícii na http://www.mentos.cz/pravidla / http://www.mentos.sk/pravidla.
V sporných prípadoch si Organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
Táto Súťaž nie je nijak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťami Facebook a Instagram a so spoločnosťami nijak nesúvisí. Účastník je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi a Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnostiam Facebook a Instagram, pričom aktivita Účastníka na internetovej stránke na Instagrame podlieha tiež podmienkam prevádzkovateľa tejto internetovej stránky a sociálnej siete, kde je s týmto Účastník oboznámený.

V Prahe dňa 7. 2. 2019 Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.

Zdieľaj s priateľmi