Pravidla CBA

Úplné znenie pravidiel marketingovej akcie
„MENTOS SÚŤAŽ“

Cieľom tohto dokumentu je stanovenie úplných a presných pravidiel akcie „MENTOS SÚŤAŽ“ (ďalej tiež ako „akcia“ a/alebo „súťaž“) pre Slovenskú republiku. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na informačných letákoch a iných materiáloch určených spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. ZADÁVATEĽ A USPORIADATEĽ AKCIE

Zadávateľom súťaže a poskytovateľom výhier do súťaže je spoločnosť Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o., IČ: 31 337 694, so sídlom Gorkého 3, Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 01, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 3943/B (ďalej len ako "zadávateľ").

 Usporiadateľom akcie je spoločnosť VELIAM s.r.o., IČ: 28877683, so sídlom Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 – Smíchov, Česká republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, zložka 150656 (ďalej tiež ako „usporiadateľ“).

2. ČAS A MIESTO KONANIA AKCIE

Akcia sa koná v čase od 4. 6. 2020 00:00:01 hod do 17. 6. 2020 23:59:59 hod vrátane na území Slovenskej republiky, a to konkrétne vo všetkých predajniach označených logom CBA vr. aliančných predajní CBA (ďalej „čas a miesto konania akcie“ alebo „súťažná predajňa“).

3. SÚŤAŽNÉ VÝROBKY

Akcia sa vzťahuje na výrobky zadávateľa – konkrétne všetky cukríky predávané pod obchodnou značkou Mentos (ďalej tiež ako „súťažný výrobok“), ktoré vyrába/distribuuje zadávateľ.

4. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE

Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej tiež "účastník", "účastník súťaže" alebo "súťažiaci").

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa ani zadávateľa a všetkých spolupracujúcich agentúr na tejto súťaži, osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1967 Z. z., Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako "osoba blízka"). V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá.

5. PRINCÍP A PODMIENKY SÚŤAŽE

Účasť v súťaži je podmanená jednorazovým nákupom aspoň 3 ľubovoľných súťažných výrobkov v čase a mieste konania akcie, resp. výhradne v akejkoľvek predajni CBA (ďalej tiež ako„súťažný nákup“).

Za súťažný nákup obdrží účastník od predávajúceho daňový doklad, resp. účtenku, s ktorou sa môže zapojiť do súťaže (ďalej tiež ako „súťažná účtenka“).

Účastník sa zapojí/zaregistruje do súťaže tým, že po uskutočnení nákupu vyplní vo formulári na webovej stránke súťaže www.mentos.sk (ďalej tiež ako „súťažný web“) svoj kontaktný e-mail, tel. číslo, dátum nákupu a čas nákupu vo formáte hodina / minúta / sekunda, tak ako je uvedené na súťažnej účtenke. Nevyplnené alebo neúplné formuláre nebudú zariadené do súťaže. 

Riadnym vyplnením a odoslaním formulára na súťažnom webe vstupuje súťažiaci do súťaže, vyjadruje súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Aby bol súťažiaci zaradený do žrebovania, musí uskutočniť nákup a odoslať vyplnený online súťažný formulár. Každá súťažná účtenka môže byť zaregistrovaná do súťaže len raz. Každý účastník je povinný uviesť pri komunikácii pravdivé a validné (platné) údaje, v opačnom prípade bude účastník zo súťaže vylúčený.

Originál súťažnej účtenky je vždy nutné uschovať! A to nielen za účelom kontroly účasti v súťaži, ale zároveň ako dôkaz uskutočneného súťažného nákupu v prípadne vydania výhry.

Súťažná účtenka musí byť vystavená elektronicky (nemožno uznať ručne vyhotovený účtovný doklad) a musí obsahovať čitateľné informácie spočívajúce v dátume a čase uskutočnenia súťažného nákupu, názvu a cene súťažných výrobkov, identifikačných údajoch predávajúceho a prevádzkarne (v ktorej bol súťažný nákup uskutočnený), a v čísle účtenky. Súťažná účtenka nesmie byť poškodená.

Do súťaže sa možno zapojiť aj opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom zdokladovaného novou súťažnou účtenkou, t. j. jeden súťažný nákup oprávňuje vždy len k jednej registrácii do súťaže (s tým, že nie je rozhodujúce, koľko súťažných výrobkov / mimo min. stanovený počet 3 / je na konkrétnej súťažnej účtenke uvedené, lebo každá jednotlivá súťažná účtenka môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup a každú jednotlivú súťažnú účtenku je možné do súťaže registrovať iba 1x. Ak tak napr. súťažná účtenka preukazuje nákup 6 súťažných výrobkov, jedná sa iba o jeden súťažný nákup, a príslušná súťažná účtenka oprávňuje záujemcu stále iba k jednej súťažnej registrácii).

Súťažiaci je povinný si uschovať všetky súťažné účtenky, s ktorými sa súťaže zúčastnil. Zaslanie kópií účteniek, popr. predloženie ich originálov na žiadosť usporiadateľa, je jednou zo základných podmienok účasti a neoddeliteľnou podmienkou pre zisk výhry (pozri vyššie i nižšie). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa všetky požadované súťažné účtenky, s ktorými sa zúčastnil súťaže a ktoré preukazujú riadne vykonanie súťažných nákupov v počte zhodnom s počtom zapojenia sa do súťaže (resp. predloží iné súťažné účtenky než tie, ktoré obsahujú dáta, ktoré boli do súťaže odoslané) vo forme kópie, popr. ich originálu, bude zo súťaže vyradený a nestáva sa výhercom v súťaži. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vr. jej udelenia náhradnému (dolosovanému) výhercovi.

V prípade akýchkoľvek pochybností o plnení podmienok súťaže leží povinnosť vierohodne preukázať splnenie uvedených podmienok na súťažiacom.

Súťaže je možné zúčastniť sa opakovane, vždy na základe novo uskutočneného súťažného nákupu. Vyhrať je ale možné len jednu výhru v rámci celej súťaže.

Súčasne však platí, že v prípade, keď dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený tvar priezviska v mužskom rode) a súčasne uviedli v odpovedi vo výhernej správe (pozri nižšie) rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle vety predchádzajúcej) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá len tomu, komu vznikol nárok na výhru v súťaži predtým (teda bol predtým vylosovaný).

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, pri ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania, a to aj prostredníctvom tretích osôb.

6. VÝHRY, URČENIE VÝHERCOV, ODOVZDANIE VÝHIER, DAŇOVÉ POVINNOSTI

Do súťaže sú vložené tieto výhry:

  • 1x hoverboard Eljet Lightning v hodnote 187,90 EUR
  • 3x športová taška Husky
  • 22x uterák  Husky

7. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Výhercovia budú určení žrebovaním, ktoré prebehne do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže. Losovanie prebehne za prítomnosti zástupcu usporiadateľa a zo žrebovania bude vyhotovený písomný zápis. Spolu s výherci bude vyžrebovaných ešte 5 náhradníkov.

Zoznam výhercov, resp. zoznam výherných účteniek uvádzajúci dátum a čas zo súťažnej účtenky bude zverejnený na súťažných internetových stránkach najneskôr do 10 pracovných dní od vykonania žrebovania. 

Súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný na e-mailovej adrese, ktorú vyplnil do registračného formulára na súťažnom webe, a to do 5 pracovných dní od vykonania žrebovania (ďalej tiež ako „výherná správa").

V rámci uvedenej výhernej správy bude vyžrebovaný súťažiaci e-mailom vyzvaný na doloženie súťažnej účtenky a doplnenie adresy, kam mu bude zaslaná jeho výhra.

Výherca má povinnosť odpovedať na výherné správu do 5 pracovných dní od odoslania výhernej správy (tzn. vyžrebovaný súťažiaci podľa inštrukcií zašle požadované údaje vr. súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom zaslania výhry).

Usporiadateľ je oprávnený podľa svojho uváženia a v prípade pochybností o pravosti výhernej účtenky požiadať výhercu o zaslanie originálu súťažnej účtenky.

Až po preverení úplnosti odpovede na výhernú správu (t. j. najneskôr do 20 pracovných dní po skončení súťaže) budú odoslané výhry výhercom súťaže. V prípade nedoručenia, všetkých vyššie zmieňovaných dokladov a údajov v odpovedi na výhernú správu v požadovanej lehote (či v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažnej registrácie) sa vyžrebovaný súťažiaci nestáva výhercom a na jeho miesto nastupuje náhradník.

Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude zaslaná. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využitím výhier či v súvislosti s účasťou v súťaži. Nie je prípustné ani iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. Za chyby spojené s užívaním výhry nenesie usporiadateľ súťaže žiadnu zodpovednosť. Pre prípad reklamácie poskytne usporiadateľ súťaže výhercovi príslušné informácie a súčinnosť - e-mailová adresa: info@veliam.cz

V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 EUR usporiadateľom súťaže, daň z príjmu je povinný uhradiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu.

Súťažiaci, ktorí nevyhrali, nebudú nijako vyrozumení.

8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV, INFORMÁCIE SUBJEKTOM ÚDAJOV

Usporiadateľ spracováva osobné údaje účastníkov, ktorí sa súťaže zúčastnia, na národnej úrovni (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov) a na európskej úrovni (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)).

Informácie o spôsobe spracovania osobných údajov a právach súťažiacich ako subjektov údajov podľa čl. 13 ods. 1 a 2 GDPR:

Správcom osobných údajov v zmysle Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je spoločnosť usporiadateľa, t. j. VELIAM s.r.o., so sídlom Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 – Smíchov, Česká republika, IČ: 28877683, spoločnosť zapísaná v obchodnom registru vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, zložka 150656. Usporiadateľ spracováva osobné údaje subjektov údajov z titulu nimi udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci registrácie a v prípade výhercov aj následného doplnenia údajov (adresa), berie súťažiaci na vedomie spracovanie ním poskytnutých osobných údajov pre účely realizácie súťaže usporiadateľa podľa týchto pravidiel (t. j. ich zodpovedajúce spracovanie zo strany usporiadateľa), a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a korešpondenčná adresa.

Osobné údaje budú použité iba na účely vedenia súťaže, jej organizácie a vyhodnotenie na čas trvania súťaže podľa týchto pravidiel a po dobu 2 mesiacov po skončení súťaže z dôvodu kontroly dodržania pravidiel, odovzdania a realizácie výhier. V prípade výhercu hlavnej výhry bude uverejnený údaj zo súťažnej účtenky a časť z e-mailovej adresy na webových stránkach súťaže www.mentos.sk po dobu 30 dní po vylosovaní, resp. odovzdania výhry; potom budú zlikvidované.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže subjekt údajov kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese sutaz@sutaz-mentos.sk 

Po odvolaní súhlasu súťažiaceho potom nie je možné výhru takému súťažiacemu poskytnúť, bez spracovania jeho osobných údajov to nie je fakticky možné.

Pri spracovaní osobných údajov subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu. Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

Údaje poskytnuté zo strany súťažiaceho môžu okrem usporiadateľa spracovávať spracovatelia poverenej usporiadateľom súťaže. Osobné údaje nebudú poskytované mimo Európskej únie.

Subjekt údajov má právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 a môže podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov v prípade, že má pochybnosti o dodržiavaní práva súťažiaceho. 

Predmetný súhlas so spracovaním osobných údajov je udeľovaný súťažiacim slobodne, dobrovoľne, ničím nepodmienene a informovane po zoznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov.

9. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby výhier ani za prípadnú ujmu, ktorú by účastníci eventuálne utrpeli v priebehu čerpania výhry. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

Usporiadateľ akcie nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, respektíve nevyužitím výhry.

Prípadné otázky je možné zaslať na adresu sutaz@sutaz-mentos.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo po predchádzajúcej dohode skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť akciu bez akejkoľvek náhrady z dôvodov hodných zvláštneho zreteľa po celý čas jej trvania tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach súťaže www.mentos.sk   

Výňatky z týchto úplných pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto akcie. Jediným právne záväzným dokumentom k akcii sú tieto úplné pravidlá.

Úplné pravidlá tejto akcie sú po celý čas jej konania k dispozícii na webových stránkach súťaže www.mentos.sk  

Všetci účastníci akcie sú týmito pravidlami viazaní. 

Zdieľaj s priateľmi